EВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ, СОФИЯ
29 – 30 септември 2023

Софийски университет

29 септември 2023

Софийски университет, Ректорат, бул. „Цар Освободител“ 15

14.00 – 17.30

К-TRIO ЗА ДЕЦА: Науката в детските очи

16.00 – 22.00

K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: 

 • Европейски щанд 
 • Наука с принос за обществото и регионалното развитие  
 • Кабинети по любопитство
 • Дискусионни клубове
 • Постерни изложби
 • Музеи – отворени врати

18.00 – 18.30

ОТКРИВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

Официални гости и организатори:

Софийски университет, Факултет по журналистика и масова комуникация
ул. „Московска“, 49, първи етаж

9.00-11.00

К-TRIO ЗА ДЕЦА: „В студиото на бъдещите журналисти: как се прави радио и тв журналистика?“

„Топлоцентрала“, ул. „Емил Берсински“ 5

18.00 – 20.00

Дискусия: Изкуственият интелект и изкуството 

30 септември 2023

Софийски университет, Ректорат, бул. „Цар Освободител“ 15

10.00 – 12.00

К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Дискусионни клубове

11.00 – 16.00

К-TRIO ЗА ДЕЦА: Кабинети по любопитство

 • 29 септември 2023

Софийски университет, бул. Цар Освободител 15
Ректорат: Аула, пространство пред Аулата (14:00 – 17:30 ч.)

 

14.00-15.00

Представяне на отличени проекти с научни изследвания на ученици –
участници в Младежката научна сесия на тема: „Физиката за един по-добър свят“
по време на 51-ата Национална конференцията на Съюза на физиците в България (април 2023, София)

Модератор:  Пенка Лазарова

15.00-17.30

Представяне и награждаване на проектите на отличените участници в Националния конкурс за ученически проекти и рисунки

„Училището на бъдещето“

В рамките на детската програма ще бъдат представени проектите на отличените участници, а изложба с рисунки ще бъде представена пред залата.

Модератори: доц. Камелия Йотовска, доц. Ася Асенова

Музей на Софийски университет 

Музеят организира групови турове в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ с беседи за историята на университета.

Модератор: гл.ас.д-р Симеон Хинковски 

Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми

В момента във фондовете на музея се съхраняват 16 200 образеца, от които половината са експонирани в 7 експозиции: „Систематика”, „Петрография”, „Полезни изкопаеми”, „Кристалография”, „Регионална минералогия”, „Генетична минералогия – индивиди и агрегати”, „Мемориални колекции”.

Модератор: д-р Теодора Билярска

Музей по палеонтология и исторична геология

В музейната зала са оформени две различни експозиции – по палеонтология и исторична геология. Разположени са по геохронологично-еволюционен и по тематичен принцип. В 23-те шкафа на палеонтоложката колекция (от лявата страна на залата) могат да се видят основните фосилни безгръбначни и отчасти растителни организми от палеозоя до кватернера. В изложбата по исторична геология (от дясната страна на залата) са подредени скални образци и вкаменелости, както и геоложки карти.

Модератор: д-р Светлозар Сеферов

Таланти в науката и иновациите:

 • EURAXESS – Европейска мрежа за кариера и мобилност на учените
 • Дейности Мария Склодовска-Кюри (MSCA) на Програма Хоризонт Европа

 

Мрежата  EURAXESS на ЕК е създадена с цел подкрепа за кариерното развитие и мобилността на учените. Оперира в 43 страни в Европа и има 9 контактни точки на всички останали континенти, разположени в ключови за развитие на научни изследвания градове. Предоставя безплатно съдействие и поддържа най-големия портал за работа на учени, материали и онлайн курсове, инструменти за планиране и развитие на научната кариера. Координатор на националната мрежа в България е Софиййски университет “Св. Кл. Охридски“.

 

Модератори: Светлана Димитрова, Таня Йорданова, доц. Елисавета Гурова

Щанд на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ – GATE

Целта на GATE е да развива научноизследователски капацитет и иновативен потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект и да формира ново поколение млади учени, способни да прилагат науката в полза на обществото. GATE създава екосистема от заинтересовани страни, като насърчава ефективното сътрудничество между правителството, индустрията, академията и обществените организации във високо технологични области.

Модератор: Елеонора Гецова

Щанд на Център по компетентност „Clean&Circle”

Цел на Clean&Circle е изграждане на ефективна инфраструктура и
научноизследователски капацитет за развитие на иновации в
кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци.

Проектът включва инвестиционна част за изграждане и оборудване на Центъра за компетентност и ремонтни дейности за подобряване на условията на работа в съществуващи лаборатории. В рамките на проекта се изграждат 2 лабораторни комплекса с 11 лаборатории и 1 акселератор за технологично предприемачество и трансфер.

Модератор: Йордан Карапенчев

Щанд на Център за върхови постижения УНИТе: „Върхови научни постижения в Информатика и ИКТ”

Проектът цели изграждане и развитие на конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, който да отговаря на изискванията за модерна научна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и ИКТ“ и да допринесе за подобряване  на възможностите на изследователите и академичните кадри от Бургас, Русе, София и Шумен да сътрудничат помежду си и с партньори от целия свят.

Модератор: Стефка Близнева

Щанд на Европейския университетски алианс „Трансформация за Европа“ (T4EU)

Алиансът „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ е създаден в рамките на инициативата на Европейската комисия за европейски университетски алианси през 2020 г. Той обединява седем европейски университета: Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва). От тази есен към него се присъединяват Университет Католика (Португалия), Университет Приморска (Словения) и Униерситет „Жан Моне“ (Франция)

Алиансът „Трансформация за Европа (Transform4Europe)“ работи за разрешаването на 3 конкретни предизвикателства:

• Цифрова трансформация и интелигентни региони;

• Екологична трансформация и устойчивост;

• Обществена трансформация, изграждане на общности и приобщаване.

Заедно, различните партньори в T4EU се стремят да допринасят за взаимното развитие на иновациите и капацитета за изпълнение, като съвместно насърчават както научни изследвания за високи постижения и въздействие, така и по-интелигентни, устойчиви и конкурентоспособни региони. Проектът T4ERI се финансира от програмата на Европейската комисия Хоризонт 2020 по поканата “Swafs: Support for the Research and Innovation Dimension of European Universities”.

Модератори: Елица Стоянова, Антонио Стоичков и Маргарита Атанасова

 Щанд на програма Еразъм+ КД 1, съвместно с ЕСН-СУ

Еразъм“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Нейният прогнозен бюджет е 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.). В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. С програмата също така се:

 • подкрепя Eвропейският стълб на социалните права,
 • изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.
 • развива европейското измерение в спорта.

Програма Еразъм+ ключова дейност 1 предлага възможности за мобилност и сътрудничество в областта на висшето образование – предоставя краткосрочно обучение или преподаване в университети-партньори на СУ, без заплащане на такса за обучение.

Софийски университет участва в програма Еразъм+ от 1999 година, запазвайки устойчива тенденция в България да изпраща най-много български и да посреща най-много чуждестранни студенти. По Програма Еразъм+ към момента има сключени действащи близо 800 договора с 385 университета – партньори от 33 европейски държави.

Erasmus Student Network (ESN) е международна студентска организация с нестопанска цел. Нашата мисия е да представляваме чуждестранни студенти, като по този начин предоставяме възможности за културно разбирателство и саморазвитие според принципа Студентите помагат на студентите.

Секцията „ЕСН Софийски университет” е първата основана секция на ЕСН мрежата в България. Приета е в голямото семейство на Erasmus student network през декември 2008 година на CND Gdansk, Полша. Секцията е и най-многобройната поради големия брой както на еразъм студентите, които пристигат в университета /около 150/, така и на българските настоящи и бивши студенти, членуващи в нея.

Модератори – Цветан Богданов, Oтдел „Международно сътрудничество“ и  представител от ЕСН

Щанд на Център за технологии на информационното общество

Създаден през 1999 г. в резултат от проект по програмата ФАР за институционално изграждане на Център за върхови постижения в областта на Технологиите на информационното общество.  На щанда ще бъдат представени следните проекти: 

 • Проектът ILEDA (ЕРАЗЪМ+ 2021-1-BG01-KA220-HED-000031121) има за цел да допринесе за преодоляване на предизвикателствата в набиращото все по-голяма популярност онлайн и смесено обучение чрез събиране и анализ на образователни данни. 
 • Проектът ClimaTePD (ЕРАЗЪМ+ 2020-1-EL01-KA226-SCH-094834) подпомага учителите за развиването на цифрова грамотност и умения за преподаване по климатични промени като средство, което позволява на учениците да изградят осведоменост за глобалната заплаха за климата.
 • Проектът DEMO (ЕРАЗЪМ+ 2021-1-RO01-KA220-HED-000027576) предлага разработването на иновативна цифрова платформа, която дава възможност за придобиване на компетенции за увеличаване на мащабите на европейския технологичен бизнес.
 • Проектът PLEIADE (ЕРАЗЪМ+ 2020-1-ITO2-KA201-080089) има за цел: внедряване на устойчиви практики за социално приобщаване в училище чрез игрово-базиран модел.
 • Проектът Future Work 4’s ( 2022-1-BG01-KA220-HED-000089475) има за цел да разработи игровизирана отворена онлайн програма за обучение за студенти и учащи се по 4 трансверсални умения, които са идентифицирани като критични за работната сила през 21 век.
 • Проектът NEXUS (HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-81, Nr. 101094949) цели да подпомогне институционалната промяна чрез разработването на приобщаващи планове за равенство между половете. 

Модератор: Цветелина Алексиева

Щанд на Институт за технологично развитие (ITD)

Неправителствена организация, посветена на приложни изследвания и разработването на иновативни технологични системи, подкрепяща развитието на иновационната екосистема. Ще бъдат представени следните проекти:

  • Проектът DigiLEAD (ЕРАЗЪМ+ 2021-1-BG01-4KA220-SCH-000032711) се стреми да съдейства на ръководителите на училища за създаване на стратегия за дигитална трансформация.
 • Проектът iWell (ЕРАЗЪМ+ 2020-1-BG01-KA201-079041) цели подобряване на дигиталните и житейските умения на учениците, с цел здравословно използване на новите технологии.

Модератор: Николай Гуров

Щанд на Департамент „Биоактивност на продукти“

Проект “Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, BG05M2OP001-1.002-0012-C01. Департамент „Биоактивност на продукти“ провежда анализи за определяне на биологичната активност (антивирусна, антимикробна и др.) на екстракти от изследвани линии лечебни и ароматични растения както и проби от агробио-отпадъци. 

Модератор: Никола Атанасов, Биологически факултет

Микробиом и състав на кърма

Микробиом и състав на кърма: ключови фактори, роля и взаимовръзка с оралната и чревна микробиота при новородени деца, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН, КП-06-H61/9 от 15.12.2022 г. Комплексните проучвания в настоящото проектно предложение са фокусирани не само върху изучаването на микробиотата на кърмата, а и върху разбирането на факторите, свързани с майката и нейното новородено,  които влияят върху разнообразие в състава й.Това дава възможност за анализиране на тяхната роля в здравето на майката и новороденото и води до прилагане на нови стратегии, насочени към подобряване на здравето и профилактика на заболявания. 

Модератор: Илияна Рашева, Биологически факултет

 

Кърменето – ползи за майката и бебето

Проект “Изследване ролята на рН на фецес от новородени деца като индикатор за здравословния статус на чревната микробиота”е изследователски проект в подкрепа на докторанти, 2023 г. СУ. Важен момент в развитието на човешкия организъм е формирането на чревния микробиом, на който се базира здравето и проявения по-късно имунитет на новороденото. Бактериите, населяващи тази екосистема, са с произход, зависещ най-вече от начина на раждане, както и от начина на хранене на бебето, за да се осигурят всички необходими хранителни и биологично активни вещества – нутриенти, хормони, микроорганизми и др. Проектът включва изучаването на тази зависимост при тандемни двойки майка/бебе с български произход.

Модератор: Ася Асенова, Биологически факултет

 

Ферментиралите храни – ползи за човешкото здраве

Проект “Изследване на пробиотичните свойства и биологичния потенциал на млечнокисели бактерии, изолирани от ферментирали храни с различен произход”, Изследователски проект в подкрепа на докторанти, 2023 г. СУ. Нарастващият интерес на консуматорите към ферментиралите храни предполага разработването на нови и съвременни методи за доказване на потенциала на млечнокиселите бактерии да бъдат използвани като пробиотици, с цел подобряване на здравословния статус на стомашно-чревния тракт при хората. Проектът изучава характеристики, на които трябва да отговарят пробиотиците като синтез на биологично – активни вещества с антагонистично действие срещу чревни патогени, намаляване степента на адхезия на патогените към клетките на чревния епител, образуване на биофилм в чревния епител, добра транзитна толерантност, способност за хидролиза на жлъчни соли и др.

Модератор: Виктория Маринова-Йорданова, Биологически факултет

 

Изложба „ЛИЦА В НАУКАТА“

Изложбата е посветена на 135-годишнината на Софийския университет „Св. „Климент Охридски“. Представени са приносите на 18 бележити университетски преподаватели (историци, филолози, педагози, философи, фолклористи и др.)  – с кратки биографични бележки за тяхната апостолска преподавателска, изследователска и обществена дейност. Това са хора с многостранни интереси, родолюбци, европейци по дух, превърнали преподаването и науката в своя съдба. За голяма част от илюстративния материал на постерите са ползвани материали от дигитализирания архив на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.

Автори: доц. Цвета Тодорова, Пенка Лазарова

Дизайн: д-р Олег Константинов

 

К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Дискусионни клубове

Нова конферентна зала, ет. 2, Южно крило, Ректорат

Изследователски проекти на Софийски университет по програма SUMMIT

Leading researcher: Prof. Dr. Maria Stoicheva (Водещ учен: проф. д-р Мария Стойчева)
Scientific group: European Values and Social Challenges
(Научна група: Европейски ценности и социални предизвикателства)

10.30 – 12.00 

Rectorate, New Conference Hall

 • Public lecture: University Rankings and Excellence
  Lecture delivered by Prof. Gilles, Rouet, University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, France, member of the SUMMIT Advisory Board

In this public lecture, Prof. Gilles Rouet will focus on the way international university rankings influence the perceptions of the general public, students, academics, university leadership as well as businesses and even governments. The link between rankings and true excellence will also be explored.

Working language: English

15.30-17.30 

 • Кръгла маса на тема „Междукултурно гражданство, европейски ценности и образование“ (Intercultural Citizenship, EU Values and Education)

Участие ще вземат проф. Мартин Барет (привлечен учен към СУ „Св. Климент Охридски“, почетен професор по психология в Университета на Съри, Великобритания, експерт към Съвета на Европа), проф. Майкъл Байръм (изследовател в СУ „Св. Климент Охридски“, почетен професор в Университета на Дъръм, Великобритания), проф. д-р Мария Стойчева и други учени от СУ „Св. Климент Охридски“, г-жа Виолета Добичина, директор на научно -образователния и културен център „Ал Фараби“, както и гости от системата на средното образование – директори на училища, учители по чужди езици, български език и литература, история и гражданско образование.

Работен език: английски

 
 • Public lecture: Using education to foster democratic values and competences in young people

The public lecture will be given by prof. Martyn Barrett and will inaugurate the round table Intercultural Citizenship, EU Values and Education.

Recent reports have highlighted numerous challenges to democracy across the world. As the institutional guardian of human rights, democracy and the rule of law across Europe, the Council of Europe (2022) has argued that citizens need to strive to uphold democratic standards continuously, at all levels of government, and to guard against authoritarian leaders and democratic backsliding. This is because education can be used to equip citizens with all of the democratic and intercultural competences that are required to function effectively as active and respectful democratic citizens and to uphold democratic standards and processes in everyday life within and across all contexts. In order to assist its member states to equip citizens with these competences, the Council of Europe has developed the Reference Framework of Competences for Democratic Culture (RFCDC). This presentation will provide an overview of the RFCDC and of the proposals that it makes on how formal education can be used to equip young people with the competences needed for participating actively in democratic culture, for engaging in respectful intercultural dialogue, and for promoting and defending human rights. The presentation will conclude with some of the key messages for education policymakers and practitioners that emerge from the RFCDC. 

Working language: English

Франкофонски център на Софийския университет, Ректорат, ет. 4, северно крило

14.00 – 16.00

Бюро на научното списание „Хермес“ – София

Кръгла маса и дискусия “Classement des universités“ по темата на извънредния брой на списание „Хермес“, посветен на класирането на университетите.

Участници – преподаватели, изследователи и докторанти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет IAE-ISM Versailles (Франция), Българската академия на науките, Нов български университет и др. 

Модератори: доц. д-р Стела Райчева, Университет IAE-ISM Versailles (Франция) и доц. д-р Соня Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски“

Работен език: френски

Bureau de la revue scientifique „Hermes“ – Sofia

Table ronde et discussion „Classement des universités“ sur le thème du numéro spécial de la revue «Hermes”, sous la direction de Gilles Rouet, Les Essentiels d’Hermès.

Participantes – enseignantes, chercheures et doctorantes de l’Université de Sofia „St. Kliment Ohridski“, de l’Université IAE-ISM Versailles (France), de l’Académie bulgare des sciences, de la Nouvelle Université bulgare, etc.

Modératrices: Prof. Аssoc. Stela Raicheva, IAE-ISM Versailles, France
Prof. Аssoc. Sonia Georgieva, Université de Sofia « St. Kliment Ohridski » 

Langue de travail: français

18.30 – 20.30

Зала: 1

Изследователски проекти на Софийски университет по програма SUMMIT

 • Квантовохимично моделиране на каталитични системи и реакции протичащи върху тях
  Водещ учен: проф. Християн Александров
  Научна група „Computational Heterogeneous Catalysis“

Проектът е фокусиран върху изясняване на детайлната структура на хетерогенни каталитични системи, както и на механизма на каталитични реакции, които протичат на тяхната повърхност чрез провеждането на квантовохимични изчисления. Изследваните материали (преходни метали, метални оксиди, зеолити, метал-органични решетки (MOF) и др.) се използват за: (1) преобразуване на вредните автомобилни изгорели газове (CO, NOx и въглеводороди) в нетоксичните CO2, H2O и N2; (2) съхранение на вредни и парникови газове като CO2, CH4 и NOx; (3) производство на водород от възобновяеми източници на енергия; (4) процеси на азотфиксация.

 

 • Фотониката в съвременните и в бъдещите технологии
  Водещ учен: д-р Сотир Червенков
  Научна група: Нови материали и фотоника

Фотониката е авангардна научна област, отваряща нови възможности в микро- и нанотехнологиите, медицината, метрологията, фундаменталните изследвания и информационните технологии – от оптични комуникации до квантови компютри.
Ще бъдат представени модерни методи за генериране и диагностика на светлина с точно зададени свойства, контрол на режимите й на разпространение и управлението й с метаповърхности, както и изследване на фотоиндуцирани квантови системи.

 • Въздушно-лазерно сканиране в АР „Сборяново“. Нови перспективи в документирането и опазването на археологически обекти, доц. д-р Даниела Стоянова, доц. д-р Стелиян Димитров
  Водещи учени: доц. д-р Мария Баръмова и проф. дфн Анна-Мария Тотоманова
  Научна група: “Applications for History and Language”

Презентацията ще представи резултите от направеното по проект „Софийски университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“, научна група 3.1.1б “Applications for History and Language” с водещи учени доц. д-р Мария Баръмова и проф. дфн Анна-Мария Тотоманова в Археологически резерват „Сборяново“ въздушно-лазерно сканиране и заснемане с фотограметрична камера. В резултат от проведените дейности е направена нова документация на познати вече обекти и са открити неизвестни до този момент недвижими културни паметници.   

 • Климат, време, природни бедствия и рискове
  Водещ учен: доц. Гергана Герова
  Научна група: Климат, време, природни бедствия и рискове

Изменението на климата и опасните явления са две от основните заплахи за обществото на 21 век. В световен мащаб през последните две десетилетия опасните метеорологични явления причиниха над 500 000 жертви и над 2 трилиона долара икономически загуби. В този  доклад ще бъдат представени съвременните методи за изследване на екстремните прояви на времето и климата в България. 

 • Паразитни растения – разнообразие и значение
  Водещ учен: доц. дн Любен Иванов Загорчев
  Научна група: Растителни паразити

В хода на презентацията ще бъде представена уникалната група на паразитните растения, които са загубили фотосинтетична способност и са се приспособили към паразитен начин на живот върху други растения, тяхното негативно значение за селското стопанство, но също и уникалното им място в екосистемите. Ще бъдат представени също инвазивните видове и разрушителното им влияние върху биоразнообразието. 

 • Какво ни чака след края на пандемията COVID-19?
  Водещ учен: д-р Цветелина Великова, дм
  Научна група: GROWTH (group of researchers for opportunities in writing who are talented in healthcare)

Пандемията COVID-19 вече е в историята, но данните, които имаме за природата на вируса, неговите варианти и имунологичния му отпечатък са все още недостатъчни, за прогнозиране на поведението му. Ще представим данни за епидемиологичните процеси в страната по време на пандемията, имунитета след инфектиране и след ваксиниране, ефективността на COVID-19 ваксините, вкл. при пациенти с автоимунни заболявания, усложнения след COVID-19 (MIS-C, post-COVID) и други.

 • ACUS – живата водораслова колекция на СУ „Св. Климент Охридски“: пътят напред
  Водещ учен: доц. д-р Благой Узунов
  Научна група: „Алгология“

ACUS е център за биоресурси и организация за стандарти, източник и доставчик на микроводораслови щамове от различни таксономични и екологични групи. Уникалните щамове на колекцията са изолирани от различни субстрати на територията на България и са фонд на биологично разнообразие с важно значение за бъдещите поколения. Развитието на ACUS в рамките на проект СУМИТ павира пътя за иновации за прехода към зелена икономика. 

Онлайн, 20.00

 • Биоразградими сърфактанти: предимства и предизвикателства при тяхното използване
  Водещ учен: проф. Славка Чолакова
  Научна група: Активни формулировки и материали

В презентацията ще бъде направен кратък преглед на най-използваните до момента повърхностно активни вещества и причините, налагащи тяхната замяна с по-щадящи природата техни аналози. Ще бъдат разгледани основните проблеми при замяната им и как те могат да бъдат преодолени. Ще бъдат представени научни резултати от проведените изследвания със захарните естери на мастните кисели и алкил саркозинатите като представители на биоразградимите сърфактанти.  


18:30 – 20:00

Зала: 21

Античните надписи от България и тяхното дигитално представяне 

От музея до дисплея: как се дигитализират антични надписи,
д-р Димитър Илиев, Катедра по класическа филология

Поезия от древна Сердика: антични надписи върху камък в стихове
д-р Николай Шаранков, Катедра по класическа филология

 

Какво ще научите:

 • какво е „епиграфски паметник“ и как се изследва от учените;
 • какво представляват античните надписи на старогръцки и латински от нашите земи и защо са важни за познаването на миналото ни;
 • какви са били битът, културата, ежедневието и интересите на обитателите на древна Сердика, отразени в останалите от тях писмени паметници;
 • какви иновативни дигитални методи и технологии се използват за кодирането и представянето на античното епиграфско наследство на България от специалистите в СУ и НАИМ: проектите „Теламон“ (https://telamon.uni-sofia.bg/) и „Титули“ (https://tituli.epistone.net/) 

18.30 – 20.00

Зала: 2

Меки контактни лещи за очи като съвременна технология за доставяне на лекарствени вещества в очите

Лекцията ще представи информация относно  човешкото око, а слушателите ще могат да разберат защо доставянето на лекарствени вещества в него е сериозно предизвикателство пред учените. Ще запознаем аудиторията със съвременните тенденции в изработката на меки контактни лещи за очи, както и тяхното приложение като лекарстводоставящи системи.

Модератор: д-р Деница Николова, Факултет по химия и фармация

14.00 -18.30

К-TRIO ЗА ДЕЦА: Кабинети по любопитство

15.00-17.00

Демонстрация „Изследовател на естествените науки“

„Изследовател на естествените науки“ (“Natural Science Explorer”) е „Escape Room“ игра за смесена реалност с шлем Microsoft Hololens и би била любопитна за всички. 

Модератори:  Анета Карачорова, Елица Пелтекова, Николай Карачоров, ФМИ

14.00-18.30

Учените на бъдещето в епохата на Изкуствения интелект 

В щандовете пред Аулата и пред музеите на Ректората, децата и учениците ще получат различни загадки и откривателски мисии, за да проучат има ли бъдеще за науката и учените след ChatGPT? Научните загадки ще помогнат на младите откриватели и изследователи да намерят отговор на въпроса:

Какво ще правят учените в бъдещето и ще има ли професия „учен“ в епохата на Изкуствения интелект? 

Модератор: Албена Антонова, ФМИ

15.00 – 18.00

Демонстрации по химия

Посетителите ще имат възможността да наблюдават разнообразни зрелищни химични опити от огън и жупел до космически студ. Демонстрирани от Корпус за бързо гърмене – неформална група студенти от химически факултет.

 

Модератор: Мартин Недялков, Факултет по химия и фармация

19:30 – 20:30

Ректорат, вътрешен двор 

КОНЦЕРТ

Студентски съвет към СУ „Св. Климент Охридски“ кани всички участници и гости на Нощта на учените на концерт във вътрешния двор на Ректората на бул. „Цар Освободител“ 15.

 

За вашето настроение ще се погрижат група Лингвакорд, Театър „Алма Матер“ и други колеги с артистични таланти.

 • 29 септември 2023

Софийски университет, Факултет по журналистика и масова комуникация

ул. „Московска“, 49, първи етаж

На 29.09 Катедра „Радио и телевизия“ на ФЖМК  кани ученици от 1 до 12 клас

„В студиото на бъдещите журналисти: как се прави радио и тв журналистика?“

Модератор: доц. д-р Жана Попова, ас. Диляна Кирковска и докторантите Лора Търколева и Александра Илиева

 • 29 септември 2023

Софийски университет, Факултет по журналистика и масова комуникация

„Топлоцентрала“, ул. „Емил Берсински“ 5

Изкуственият интелект и изкуството 

Участници: Красимир Терзиев, Албена Баева, Лъчезар Велинов, проф. Ивайло Дичев и д-р Мила Минева

Екип по проект: „Поп-култура, поп-политика“, ФНИ на МОН

Основни посоки на дискусията:

Войните около изкуствения интелект са сериозно предизвикателство пред нашата представа за това какво е изкуството. Ще може ли и то да мине без автор? 

 • Какво се случва с понятия като креативност, оригиналност, трансгресивност,
  когато настъпи автоматичният ремикс на тоталния културен архив? Каква
  степен на масовизация и свръхпроизводство може да понесе естетическата сфера?

Наред с хипотетичното превръщане в субект, ИИ се наложи като средство на артистите за произвеждане на текстове, музика, изображения, особено в приложните форми.
Напът е сякаш да възникне нов жанр на изкуство, което не само ще развие собствена
естетика, но и ще принуди старите художествени форми да се преизмислят.

 • Интересни са формите на пародиране, с които старите хуманоидни артисти
  сякаш опитват да се борят с ИИ.
 • Важен дебат около ИИ е темата за авторските права, както и гигантската
  концентрация на капитал която предполага развитието на съответните
  платформи. Равенство или неравенство носи ИИ в изкуството?

Не на последно място ИИ поражда лавина от кич: бързо, евтино, претенциозно,
безпроблемно изкуство. От друга страна, той стимулира възникването на аматьорското и общностно изкуство, позволявайки на хора без образование и талант да произвеждат сякаш професионални творби и да общуват.

Дискусията е първата от серията „Културни войни: глобални, локални“, която ще водят Мила Минева и Ивайло Дичев в „Топлоцентрала“, от екипа на проект КП-06-Н55/2.

 • 30 септември 2023

Софийски университет, бул. Цар Освободител 15

Ректорат: Огледална зала

09.00 – 09.30

Европейска рамка и правила за изследователите,
доц. Елисавета Гурова

9.30 – 10.00

Представяне на инструменти и механизми за подкрепа за млади учени и докторанти

– Менторска програма на ЕURAXESS – утвърждаване на добри практики за изграждане на млади таланти в науката и иновациите

 

Модератор: Светлана Димитрова, Таня Йорданова

Участници: представители на менторската програма

Работен език: английски

 

– Представяне на проект ЕURO CC2 и възможностите на HPC Nestum.

Модератор: д-р Христо Илиев

Работен език: английски

10.00-10.15

Кафе пауза

10.15-14.00

Международна кръгла маса на докторанти

Представяне на докторанти и кратки презентации на техните изследвания: 

 • Науката да бъде по-близо до обществото –ролята на отворената наука, отворени иновации и науката за гражданите (Citizens Science). 
 • Науката да подобрява всекидневния живот и да допринася за по-устойчиво бъдеще; 
 • Идеалната научна кариера в академичен и/или бизнес контекст?

 

Модератори: доц. Елисавета Гурова, Албена Антонова

Работен език: английски

 • 30 септември 2023

Софийски университет, бул. Цар Освободител 15

Ректорат: зала 2 

10:00 – 10:30

Изследователски проекти на Софийски университет по програма SUMMIT

Дигитализация на малките и средни предприятия
Водещ учен: проф. д.н. Десислава Йорданова
Научна група: Дигитализация на МСП

Бързото развитие на цифровата икономика през последното десетилетие има важни последици за появата, оцеляването, конкурентоспособността и устойчивото развитие на нови и малки фирми. В тази нова среда малките и средни предприятия трябва да предприемат дигитална трансформация, за да останат конкурентоспособни на пазара. Ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от научноизследователския проект.

Онлайн дискусии и видеоматериали

 

К-TRIO ЗА ДЕЦА: Изложба

Фотоизложба с отличени фотоси от Националния конкурс за ученици и студенти „Красивото във физиката“. Целта на конкурса е да провокира участниците да наблюдават, търсят, заснемат и споделят красотата във физиката в цялото ѝ многообразие в природата или като резултат на човешката дейност. Да представят своето отношение и чувства към конкретни обекти на своите творби.

https://night.nauka.bg/krasivoto-vav-fizikata/

 

К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Дискусионни клубове

Линк/Адрес

К-TRIO ЗА ДЕЦА: Науката в детските очи

Представяне на видеа от проекти по физика от Ученическата научна сесия „Физиката за един по-добър свят“ по време на 51-ата Национална конференцията на Съюза на физиците в България (април 2023, София). 

https://shorturl.at/amt45

Повече информация за Младежката научна сесия можете да видите тук

Заглавие

K-TRIO Лица:  Филми – Изследователите в светлината на прожекторите

линк:

     
     

Изумителната сила на природата да лекува се разкрива от науката ФАРМАКОГНОЗИЯ.

Филмът представя дейността на Лабораторията по фармакогнозия към факултета по химия и фармация на СУ. Разказва за силата на природните продукти и извличане на полезни вещества от тях. Накратко разкзава и за обучението на студентите в тази дисциплина.  

Участват ас. Венелина Ангелкова и ас. Иван Лаловски от ФХФ-СУ. 

Видеопродукция https://mixtonestudio.com 

https://www.youtube.com/watch?v=X-aBnQopNHg

 

Технология на лекарствените форми и биофармация в Софийски университет, Факултет по химия и фармация.

Искате ли да разберете как се правят сиропи, таблетки, капсули и други лекарствени форми? Тези знания, както и методите за контрол на качеството и ефективността на лекарствата се изучават в курса по Технология на лекарствените форми и биофармация, който е част от обучението на студенти по Фармация във Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Участват: доц. д-р Захари Винаров

Видеопродукция: https://mixtonestudio.com 

https://www.youtube.com/watch?v=DrzCJzDVAJU

 

Що е то квантова и изчислителна химия.

Лабораторията по квантова и изчислителна химия (ЛКИХ) е част от Катедрата по физикохимия на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Членовете на ЛКИХ са натрупали в продължение на няколко десетилетия изследователски опит в молекулни симулации, което им позволява да описват на молекулно ниво редица химични и фармацевтични обекти, процеси и явления.

Участват: проф. д-р Анела Иванова

Видеопродукция: https://mixtonestudio.com

https://www.youtube.com/watch?v=VU-iPKG1oww

 

Анализ на данни

Филмът представя една нова бакалавърска специалност във Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“ (Анализ на данни) – през погледа на студенти и преподаватели.

Участват: проф. Мария Нишева, проф. Калинка Калоянова, Дарин Крумов, Михаела Папаринова, Самуил Ганев и др.

Видеопродукция: д-р Олег Константинов

https://shorturl.at/pPWY0 

 

Учебни аналитики

Филмът представя иновативните практики, свързани с учебни аналитики, и приложението им в различни образователни подходи (проблемно-базирано обучение, обърната класна стая и др.), като се обръща внимание на подобряване на онлайн и смесеното обучение чрез анализ на образователните данни.

Участват: проф. Красен Стефанов, Таня Йорданова, д-р Дафинка Митева, доц. Теменужка Зафирова-Малчева, Атанас Георгиев

Видеопродукция: д-р Олег Константинов 

https://shorturl.at/isxQ4 

 
ФИЛМK-TRIO ЗА ДЕЦАЛинк:
Оптичните метаповърхности като средство за управление на светлината (2022)Филмът е посветен на дейността на Лабораторията по лазерна физика и приложения и в частност на проекта METAFAST (Metasurfaces for ultrafast light structuring), фокусиран върху управление на светлината чрез метаповърхности.
Участва: доц. д-р Иван Бъчваров, ръководител Лаборатория по лазерна физика и приложения към Физически факултет на СУ
Видеопродукция: д-р Олег Константинов
shorturl.at/loN56
Екстремална кохерентна светлина в инфрачервената област като изследователска инфраструктура (2022)

Филмът представя дейността на Лабораторията по лазерна физика и приложения по проекта HEPHAESTUS / ХЕФЕСТ (Extreme Mid-IR and Coherent X-rays Light as a Laboratory Infrastructure).

Участва: доц. д-р Иван Бъчваров, ръководител Лаборатория по лазерна физика и приложения към Физически факултет на СУ
Видеопродукция: д-р Олег Константинов

shorturl.at/eipx4
Как да получим суперматериала „графен”? (2022)

Филмът представя дейността на Лабораторията „Плазмени технологии“ и в частност работата по създаване на графенови и графен-композитни материали, прилагани широко в съвременната индустрия. Участват: доц. Живко Кисьовски, докторант Иван Иванов и инж. Георги Попов от Лаборатория „Плазмени технологии“ на Физическия факултет на СУ

Видеопродукция: д-р Олег Константинов

shorturl.at/DFIMO
 

Представяне на проекти по физика от Ученическата сесия „Природните науки и технологиите“,  в 49-ата Национална конференцията на Съюза на физиците в България (юни 2021 г.). 

Повече информация за Младежката научна сесия 2021, както и за отличените есета в конкурса „Големите открития във физиката на XX век“ може да се види в книжката .

Линк >>
Ученически проекти – „ЗА ФИЗИКАТА – С ЛЮБОВ“

Представяне на видеа от проекти по физика от Ученическата научна сесия „Физика, околна среда и климатични промени“ по време на 50-ата Юбилейна национална конференцията на Съюза на физиците в България (юни 2022 г.). 

 

Повече информация за Младежката научна сесия 2022, както и за отличените есета в Националния конкурс „Физика, физици и околна среда“ може да се види в книжката:

YouTube link>>

PDF link >>

 

Национални конкурси за деца и ученици – победители на националните състезания на К-ТРИО 5

Онлайн представяне на наградените участници в 

 

 • Национален конкурс за детски рисунки на тема „Как ще изглежда Земята след 200 години“
 • Национален конкурс за ученически и студентски проекти на тема „Бъдещето на Земята, която обичам“
shorturl.at/dgBDI 
Разходка из тайните на биологията

Разходка из тайните на биологията – мултимедийни продукти на студенти от СУ 

под ръководството на доц. Камелия Йотовска и доц. Ася Асенова, Биологически факултет на СУ

shorturl.at/opqzW
Физика за любопитковци

Физика за любопитковци

Забавни физични експерименти с Калоян Генков и Антон Зяпков от Физическия факултет на СУ:

 • Балони – демонстрация на Мега пукач на балони, Балон на клечка и др.
 • Налягане и въздух – Облак в бутилка, Фонтан в бутилка и др.
 • Азот. Как да забием пирон с банан, Колко балона можем да поберем в канче и др.
 • Светлина, механични вълни и магнитно поле. Оптика в чаша вода, Студено светене и др.
 • Да рисуваме със звук – Филм, фокусиран върху физичния феномен, известен като „Фигури на Хладни“, по името на немския физик и музикант Ернст Хладни.

Подготвил: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/owzH1
Демонстрация на система за обучение по комбинаторика

СтруниМа – игрова система за обучение по комбинаторика – намиране на симетрична дъска, покрития с плочки на дъска, обход на таблица, графи, теория на възлите. Играта има за цел да запознае потребителя с основни комбинаторно-геометрични концепции, като например дали даден възел е разплетем или не; дали даден граф има Ойлеров път; дали дадена дъска може да се покрие с плочки от определен вид, помощни оцветявания и други.

Представя: докт. Младен Вълков, БАН

shorturl.at/lyAC6
ФИЛМK-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Наука с принос за обществото и регионалното развитиеЛинк:
Как се разработват синоптични карти? (2021)Филмът представя част от работата на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.
С участието на докт. Виктория Клещанова, Физически факултет на СУ
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
shorturl.at/oABQ7
Експериментално конструкторско бюро към Физически факултет (2021)Филмът представя работата на един млад екип по два основни приложни проекта: Планетариум Андромеда и Боен авиационен симулатор Фотоника.
С участието на докт. Недислав Веселинов, Катедра Радиофизика и електроника към Физическия факултет на СУ, Апостол Спасов, Янислав Мирков и др.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
shorturl.at/wEOP2
Проект ENGIE: насърчаване на момичетата да изучават геология и инженерни науки (2021)Филмът представя дейностите в рамките на проекта ENGIE, насочен към популяризация на възможностите за успешна кариера на момичета в областта на геологията и инженерните науки.
С участието на доц.д-р Евгения Тарасова, Институт по минералогия и кристалография към БАН, Българско геологически дружество, проф.д-р Михаил Тарасов, Институт по минералогия и кристалография към БАН и проф. д-р Росица Николова – директор на Института по минералогия и кристалография към БАН.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
shorturl.at/pEP16
Научно-изследователските дейности в Центъра за върхови технологии УНИТеРазказва за творческите търсения на видни български учени в областта и техните усилия по създаване на Център за върхови постижения УНИТе с разпределена изследователска инфраструктура в страната
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
https://youtu.be/oFrSXjjTOjs
Научно-изследователски път на развитие на ЦТИО при СУ „Св. Климент Охридски” Представен е научно-изследователски път на развитие на Центъра за технологии на информационното общество при СУ „Св. Климент Охридски”
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
https://youtu.be/9yZPSKNDTzU
От наука към иновации Филмът представя редица добри примери, свързани с млади предприемачи, преминали през магистърската програма на Софийския университет и Факултета по математика и информатика „Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии” и вдъхновени от ръководителя си доц. Петко Русков.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
https://youtu.be/ZBZ9K45BlH0
Проектът GATEФилмът представя дейностите в международния проект GATE (BiG DAta for SmarT SociEty), ориентиран към създаването и дългосрочната устойчивост на Big Data Център.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
https://youtu.be/lKY0F3Tvmks
RDA – България Представяне на Българския възел на Алианса за Изследователски данни, с участието на зам. министър Карина Ангелиева, проф. дфз. Ани Пройкова, проф. Мария Нишева, проф. Красен Стефанов и други. 
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
https://youtu.be/4HWsfZtQt7k
Франкофонски център към СУ

Виртуална разходка във Франкофонския център на СУ и виртуално посещение в студио за записи и споделяне на добри практики за обучение, с участието на доц. д-р Георги Жечев, р-л катедра „Романистика“ ФКНФ, СУ, Център за академично качество (CRU-AUF), Гл.ас. д-р Вълчан Вълчанов, катедра „Романистика“ ФКНФ, СУ, Център за академично качество (CRU-AUF), проф. д-р Албена Василева, Франкофонски център на СУ, Петър Тoпарев, представител на Университетската агенция на

Франкофонията (AUF) в България. 

Режисьор: гл. ас. д-р Вълчан Вълчанов

shorturl.at/amqKQ

Прилагане на иновативни методи за опазване на културно историческото наследство на София

Видеолекцията е посветена на дейностите по реставрацията и опазването на културното историческо наследство на столицата, извършвано от екипите на РИМ – София. Ще откриете интересни факти за работата в реставрационните ателиета и дигитализацията на Недвижими културни ценности (НКЦ) и международната проектна дейност на РИМ –София.https://www.youtube.com/watch?v=fF6todemD0k
Записи от лекции на историческа тематика по проект K-TRIO 5 

Записи от лекциите:

Богове и празници в Сердика – ас. Николай Шаранков (Софийски Университет), 

Резултати от недеструктивни проучвания на средновековните църкви в с. Калотина и с. Балша, Софийско  – Иван Василев, Фондация Българско наследство и Нов Български Университет 

https://www.youtube.com/watch?v=jJuBCztnU5g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dz9CgTJxngE 

Защо е важно да пазим и обичаме природата – интервю с доц. д-р Тихомир Стефанов

https://youtu.be/gEIqeEUsbBE

Демонстрация на лаборатория МИНОЛаб в София Тех Парк

https://youtu.be/nyP94kM3ga0

+Българските ледници, филм на БГ Наука

https://youtu.be/ze1M7rFf72k

Екстракти от лечебни растения и етерични масла

https://youtu.be/Myx0CD1yQNU

Кой е Митрополит Симеон? |Документален филм на БГ Наука

https://youtu.be/IM1LqG2bNk0

Резервоара на науката на света е в Антарктида

https://youtu.be/-k2e4tEvLUU

Петаскейл суперкомпютъра в София Тех Парк

https://youtu.be/yaIEIyKnVVo

Кратък курс по научна комуникация от БГ Наука

https://youtu.be/eb793xIxPtc

Природонаучен музей с. Черни Осъм – филм на БГ Наука

https://youtu.be/2gggwXpwcQU

За средновековните църкви в с. Калотина и с. Балша

https://youtu.be/dz9CgTJxngE

+Как Обединения институт за ядрени изследвания (в Дубна) развива науката и в България

https://youtu.be/FVW46oFptFA

Каква наука се крие зад технологията на Barin Sports

https://youtu.be/wXg_2IsPKVo

Науката срещу мухъла в банята

https://youtu.be/JtuSjvLGaEU

За теоретичната физика в ОИЯИ (Дубна) от Христо Димов

https://youtu.be/zxlxssU8yOo

+Богове и празници в Сердика (от ас. Николай Шаранков)

https://youtu.be/jJuBCztnU5g

+Кой е кап. Райчо Николов от Пловдив (1840 г. – 1885 г.)

https://youtu.be/9jxLJ89N07I

Виртуален кабинет

K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: филми – Кабинети по любопитство

Линк:

Поредица от демонстрации, свързани с плазмени технологии (2021)

 • Плазмена сфера и музикална намотка на Тесла (с участието на Светлана Лазарова – студент във Физическия факултет на СУ)
 • Разряд с плъзгаща се дъга (с участието на Веселин Василев – студент във Физическия факултет на СУ)
 • Как да си сготвим плазма с микровълнова печка? (с участието на Михаил Шматук – студент във Физическия факултет на СУ)
 • Плазмен стълб (с участието на докт. Владислав Иванов от Катедра Радиофизика и електроника, ФзФ)
 • Малък реактор за ядрен синтез (с участието на Господин Маринов – завършил бакалавър от Физическия факултет на СУ)

Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/esxAS 

В лабораторията по Оптика и Оптометрия, във Физическия факултет на СУ

Филм за лабораторията по Оптика и Оптометрия във Физическия факултет на СУ, където зрителите могат да се запознаят с интересните установки и да наблюдават различни експерименти и демонстрации.

https://www.youtube.com/watch?v=jo_YA3gvCzI

Експериментална лаборатория по физика

Филм за Експерименталната лаборатория по физика за работа с учители и ученици във Физическия факултет на СУ с ръководител доц. дфзн Цветан Велинов. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/wORX3

Механика

Поредица от приложни физични експерименти, фокусирани върху механиката, демонстрирани и озвучени от Тома Томов, Физически факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/hvBZ1

Топлина

Поредица от приложни физични експерименти, фокусирани върху топлината, демонстрирани и озвучени от Тома Томов, Физически факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/bcnEH

Вълни

Поредица от приложни физични експерименти, фокусирани върху вълните, демонстрирани и озвучени от Тома Томов, Физически факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/lvEST

Електричество и магнетизъм

Поредица от приложни физични експерименти, фокусирани върху електричеството и магнетизма, демонстрирани и озвучени от Тома Томов, Физически факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/jpyQY

Да си направим лазер

Документално проследяване на направата на лазер – демонстрирано стъпка по стъпка от д-р Христина Андреева, Физически факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/qEI34

Да рисуваме със звук

Филмът е фокусиран върху физичния феномен, известен като „Фигури на Хладни“, по името на немския физик и музикант Ернст Хладни. Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/bewxE

Сканиращ електронен микроскоп

Демонстрация на работата на сканиращия електронен микроскоп, локализиран в Лабораторията по технология на материалите към Катедра Физика на кондензираната материя и микроелектроника във Физическия факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/eBDPX

K-TRIO Лица:  Филми – Изследователите в светлината на прожекторите

линк:

Бъдещето е в квантовите технологии – Калоян Златанов

https://youtu.be/BIDaHcHBIuw

Ния Тошкова: В прилепите се крият отговорите за нашето здраве

https://youtu.be/ykmlGG9rv0c

Визитка на гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова

https://youtu.be/87eEbWNUcmc

Визитка на доц. д-р Пламен Цанков от  Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

https://youtu.be/IZDHveNW7CY

Интервю с ректора на МУ-Плевен – проф. Добромир Димитров

https://youtu.be/v2YcbUZKJJo

Визитка на доц. д-р Галин Борисов от Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“

https://youtu.be/_-wavMJLuEg

Визитка на д-р Илиян Попов от Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“

https://youtu.be/8hJKhuhYWFo

Визитка на гл. ас. д-р Цветелина Йоргова от Център за компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“ 

https://youtu.be/bC93wCBVGjg

Визитка на доц. д-р Мая Захариева Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

https://youtu.be/3yIPQIZ411w

Визитка на ас. д-р Жанина Петкова от  Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ 

https://youtu.be/meoRrXnpzrc

Визитка на д-р Мартин Равуцов от Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

https://youtu.be/99p8kNtE7rs

Гл. ас. д-р Ангелина Косатева от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

https://youtu.be/JC3MI_K3msI

Гл. ас. д-р Иванка Стойчева от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

https://youtu.be/AqToLN9pdm0

Доц. д-р Димитър Бошнаков от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

https://youtu.be/CniqcPcyZ-E

Росен Иванов, Предприемач в науката 2021

https://youtu.be/tdsVxeucfMY

Д-р Мария Ивановска говори наградата „Питагор“

https://youtu.be/4Sks1iiQHXo

Ас. Гергана Христозова изследва български мъх в ОИЯИ

https://youtu.be/ywxQJ7sOyVY

Чрез сблъсък на частици разбираме за нашата вселена

https://youtu.be/42UT_qEZIeM

Защо обсерваторията в Рожен е важна за България

https://youtu.be/kLJCvAH85ds

Бях единственият чужденец при пускането на първия сноп частици в ускорителя „Бустер“ към NICA.

https://youtu.be/KELW88YYa4I

Заглавие

K-TRIO Лица:  Филми – Изследователите в светлината на прожекторите

линк:

Накратко за късите импулси и за оптичните вихри (2021)

Филмът е посветен на дейността на Лабораторията по фемтосекундна фотоника към Физическия факултет на СУ и по-конкретно с темите, касаещи оптика на свръхкъсите импулси и сингулярна оптика.
Участват: проф. дфзн Александър Драйшу, ръководител на лабораторията и ръководител на Катедра Квантова електроника и гл.ас.д-р Николай Димитров.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/buxGP

Раманова спектроскопия – да видиш невидимото (2021)

Филмът е посветен на един експериментален метод, използван в най-различни области на науката, а именно: Раманова спектроскопия.
Участва проф. дфзн Мирослав Абрашев, катедра Физика на кондензираната материя и микроелектроника към Физическия факултет на СУ
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/tOQTY

Лаборатории по геофизика (2021)

Филмът представя дейностите на две лаборатории към Катедра Метеорология и геофизика на Физическия факултет на СУ – Лаборатория Геофизика проф. Иван-Асен Петков (1915-2005) и Лаборатория Сеизмика и сеизмично моделиране.
С участието на доц. д-р Ренета Райкова, гл.ас.д-р Гергана Георгиева, д-р Люба Димова – всички от Катедра Метеорология и геофизика, Физическия факултет на СУ, студентите от специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика” Калина Стоименова и Драгомир Драгомиров.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов 

shorturl.at/emsG9

Отвъд пределите… наука и технологии чрез и за светлината (2021)

Филмът е посветен на изследвания, които обхващат една широка област, известна като оптика на свърхбързите явления и технологии, която има за цел да се надкрачат пределите при създаване на светлина с определени свойства и чрез нея да се разработват нови мултидисциплинарни приложения. Основните научни проекти са свързани с: 1) разработване на нови методи за създаване и манипулиране на ултракъси (пс, фс) светлинни импулси в различни спектрални области; 2) чрез светлината разработка на приложения в химията, физиката, биологията и индустрията.
С участието на д-р  Иван Бъчваров, ръководител Лаборатория по лазерна физика и приложения към Физически факултет на СУ, докторантите Калоян Георгиев и Любен Петров, Димитър Велков – студент и Виктория Галчина – гимназист.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/nHN47

Плазмени технологии (2021)

Филмът представя работата на изследователската група от Физическия факултет на СУ, която се занимава с плазмени технологии и третиране на газове. Основният фокус е върху плазмата и нейните различни проявления и приложения.
С участието на доц. д-р Станимир Колев, ръководител Катедра Радиофизика и електроника, Физически факултет на СУ, доц. д-р Цветелина Паунска, Катедра Радиофизика и електроника, докт. Владислав Иванов, студенти от Физическия факултет на СУ.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/lzGVX

Облаците, в които се раждат звездите

Групата по звездообразуване към Катедра „Астрономия“ на Физическия факултет е сравнително ново явление в Алма матер. През десетината години на своето съществуване, тя работи върху проблеми на структурата и еволюцията на молекулярните облаци: сгъстени и студени области от междузвездната среда, където възникват звездите. Ключов елемент от дейността на Катедрата е работата на доц. д-р Тодор Велчев – като самостоятелни изследвания и в сътрудничество с германски колеги от университетите в Хайделберг и Кьолн, от които черпи опит, а също данни от висококачествени астрономически наблюдения и числени симулации. Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/imowT

Група по Експериментална ядрена физика

Проф. Георги Райновски представя своята научна група и възможностите, които тя предоставя. Съставът й е: Проф. дфзн Георги Райновски Доц. д-р Калин Гладнишки Гл. ас. д-р Диана Кочева Гл. ас. Мартин Чонголов Докторант Милена Стоянова Константин Стойчев – студент ОКС ,,Магистър“ Десислава Калайджиева – студент ОКС ,,Магистър“ Научни статии на Проф. дфзн Георги Райновски : https://scholar.google.com/citations?… За контакт: rig@phys.uni-sofia.bg Координатор: Десислава Георгиева Репортер: Христо Тончев Оператор: Стефан Стефанов Обработка: Снежка Григорова Видеото съдържа кадри от CERN, ISOLDE facility https://home.cern/science/experiments…

https://www.youtube.com/watch?v=5MRHHjHOVjY

Лаборатория по атомна и молекулна спектроскопия

Проф. Асен Пашов представя своята научна група и възможностите, които тя предоставя. Съставът й е: проф. дфзн. Асен Пашов доц. д-р Снежана Йорданова-Дюлгерова гл. ас. д-р Ивайла Божинова д-р Георги Добрев докторант Александър Георгиев За контакт: pashov@phys.uni-sofia.bg Оператор и репортаж: Десислава Георгиева Обработка: Снежка Григорова

https://www.youtube.com/watch?v=AzuCYS6PYi4

Мегалитните паметници в Сърнена Средна гора/ 2019 г

Филмът представя проф. Валерия Фол и мегалитите и в частност новооткритите за науката през последните години от мегалитни обекти в Сърнена Средна гора. Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов

https://youtu.be/n_oym0TaRgM

Новооткрити мегалитни паметници в Сърнена Средна гора

Филмът е естествено продължение на представения на Европейската нощ на учените‘2019 „Мегалитните паметници в Сърнена Средна гора“ и представя мегалитите и в частност новооткритите за науката през последната година от проф. Валерия Фол мегалитни обекти в Сърнена Средна гора. Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/acpFM

Египет – люлка на древните цивилизации

Филмът е посветен на научно-изследователските усилия на проф. д-р Сергей Игнатов, основател на обучението по Египтология в България, Ректор на Европейския Университет по хуманитарни науки във Вилнюс, Литва.

https://youtu.be/aUBns9PGXQM

Космическа музика

Посветен на творчеството на проф. д-р Симо Лазаров – инженер и композитор, основател на обучението по електронната музика в Нов Български Университет, България

https://youtu.be/Fl18LvUO5uc

Нежна агресивност

Посветен на творчеството на проф. Анри Кулев – големият български режисьор на анимационни, документални и игрални филми, художник, сценограф, аниматор, карикатурист и продуцент. Филмът разказва и за неговите усилия да създаде висша школа по анимация в НБУ след промените, когато филмопроизводството бе ликвидирано у нас. Филмът е богато  илюстриран с откъси от негови филми, с интервюта на видни експерти по анимация, негови колеги от НБУ и студенти.

https://youtu.be/FCRJ9yB8wdc

Людмил Христов и новата вълна 

С интервюта на възпитаници на Нов Български университет като режисьора Стефан Командарев, продуцентът Мъгърдич Халваджиян и много други филмът разказва за новата вълна кино- и ТВ режисьори и оператори, завършили школата в НБУ. Всичките те оформиха облика на българското кино през последните две десетилетия.

https://youtu.be/0iIIPuk3HF0

 • 30 септември 2023

Софийски университет, бул. Цар Освободител 15

Ректорат: Огледална зала

 • 30 септември 2023

Софийски университет, бул. Цар Освободител 15

Ректорат: Огледална зала

 • 30 септември 2023

Софийски университет, бул. Цар Освободител 15

Ректорат: Огледална зала